Contact
Home
Geen artikelen gevonden

Algemene voorwaarden Willy Naessens Nederland BV

ALGEMENE VOORWAARDEN WILLY NAESSENS NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP WILLY NAESSENS NEDERLAND B.V., INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 62089102, MEDE HANDELEND ONDER DE NAAM WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW

Gedeponeerd d.d. 17 augustus 2020

 

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes en rechtshandelingen van - en overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken en/of uitvoering van opdrachten en/of aanneming van werken met Willy Naessens Nederland B.V of de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen of hun rechtsopvolger(s) die hierop een beroep doen, hierna te noemen: ‘Willy Naessens’.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of een buitenlands Handelsregister met wie Willy Naessens een overeenkomst aangaat of aan wie Willy Naessens een offerte uitbrengt of andere aanbieding doet.

 

1.   Toepasselijkheid

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing op offertes en andere aanbiedingen van Willy Naessens en overeenkomsten tussen Willy Naessens en de Opdrachtgever en maken hiervan onlosmakelijk onderdeel uit. Deze zullen ook onderdeel uitmaken van nadien tussen Willy Naessens en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ook indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen of indien deze algemene voorwaarden niet ter hand worden gesteld.

1.2. Indien deze algemene voorwaarden in enig onderwerp niet voorzien, geldt hetgeen omtrent dat onderwerp is bepaald in de UAV 2012.

1.3. De toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en andere op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of bij de overeenkomst behorende documenten, zoals, maar niet beperkt tot: bestekvoorwaarden, werkbeschrijvingen, nota’s van inlichtingen en wijzigingen e.d., prevaleren steeds deze algemene voorwaarden.

1.5. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder, die door Willy Naessens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

1.6. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze voorafgaand aan het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk tussen Willy Naessens en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ tevens elektronisch dataverkeer, zoals per e-mail, begrepen.

1.7. Willy Naessens is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden 8 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door Willy Naessens aan de Opdrachtgever zijn verzonden in werking.

1.8. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen Willy Naessens en de Opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2.   Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle door Willy Naessens verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend verstrekt en vervallen, tenzij schriftelijk anders aangegeven, na verloop van 30 dagen na dagtekening.

2.2. Willy Naessens heeft het recht om een vrijblijvende offerte of andere aanbiedingen tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Voor het geval Willy Naessens geen offerte of orderbevestiging verzendt, geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.

2.3. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De Opdrachtgever draagt het risico van onjuiste en/of onvolledige schriftelijke en/of mondelinge overdracht van informatie en is voor de gevolgen daarvan aansprakelijk.

 

2.4. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle opgaven door Willy Naessens van ontwerpen, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, documentatie, monsters, technische gegevens en/of - beschrijvingen slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de overeenkomst daaraan behoeft te beantwoorden. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, zijn afwijkingen mogelijk en worden deze door de Opdrachtgever geaccepteerd.

2.5. Een offerte vervalt indien (een deel van) de materialen of onderdelen, waarop de offerte (mede) ziet, na het uitbrengen van de offerte niet meer beschikbaar zijn.

2.6. Kennelijke vergissingen, leemtes, omissies of fouten in de offerte of aanbieding, de opdrachtbevestiging of andere mededelingen binden Willy Naessens niet.

2.7. Indien Willy Naessens wordt verzocht om een offerte te maken en zij daarvoor kosten moet maken, heeft zij het recht om de daarvoor door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd volgens de bij haar gebruikelijke tarieven aan de (aspirant) Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen.

2.8. Alle door Willy Naessens verstrekte offertes, aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, documentatie, monsters, technische gegevens en/of - beschrijvingen alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door Willy Naessens aan de Opdrachtgever verstrekte informatie blijven Willy Naessens’ eigendom en worden  onder uitdrukkelijk voorbehoud van toepasselijke auteurs-, modellen-, octrooi en/ overige intellectuele eigendomsrechten verstrekt, ook in het geval dat daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Willy Naessens is het de Opdrachtgever niet toegestaan de verstrekte bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken of ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken en deze dienen, indien geen opdracht wordt verleend, op eerste verzoek zonder behoud van kopieën aan Willy Naessens te worden geretourneerd.

2.9. Informatie en adviezen van Willy Naessens over haar producten en/of de toepassing daarvan zijn indicatief en vrijblijvend, waaraan de Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.

 

3.   Overeenkomsten

3.1. Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand en zijn voor Willy Naessens slechts bindend op de dag van ondertekening door een bevoegde vertegenwoordiger van Willy Naessens of op de dag dat zij schriftelijk door Willy Naessens zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel de dag dat met de uitvoering daarvan door Willy Naessens een aanvang is gemaakt.

3.2. Indien een opdracht wordt verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Willy Naessens tegenover ieder van hen recht op volledige nakoming voor het geheel.

3.3. De schriftelijke bevestiging van de opdracht door Willy Naessens wordt geacht juist te zijn, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk daartegen heeft geprotesteerd.

3.4. Afspraken met of toezeggingen door medewerkers zijn voor Willy Naessens niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door Willy Naessens schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger zijn bevestigd.

3.5. Gehele of gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Willy Naessens daarmee schriftelijk instemt. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door Willy Naessens ter voorbereiding en -gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, de kosten verbonden aan de annulering van de door Willy Naessens in verband met de overeenkomst jegens derden aangegane verplichtingen alsmede tot vergoeding van de gederfde 10% winst- en risico-opslag over de contractsom. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

3.6. Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van Willy Naessens indien de omstandigheden, zoals onder meer de planning van Willy Naessens en het stadium van het bouwproces, dit naar de mening van Willy Naessens toelaten. Willy Naessens behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerde wijzigingen, waaronder begrepen kosten in verband met aanpassingen van de planning van de werkzaamheden, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3.7. Indien onderhandelingen met Willy Naessens eindigen is Willy Naessens nimmer, ongeacht de fase waarin die onderhandelingen zich bevinden, schadevergoeding of enige andere vergoeding verschuldigd.

3.8. Willy Naessens is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

3.9. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de bij of krachtens de alsdan geldende Europese en/of Nederlandse privacywetgeving gestelde voorschriften, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. De Opdrachtgever zal Willy Naessens alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

3.10.  De Opdrachtgever vrijwaart Willy Naessens voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Europese en/of Nederlandse wetgeving anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Willy Naessens daarvoor volledig schadeloos.

 

4.   Prijzen

4.1. De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn in euro exclusief BTW en andere van rechtswege geldende toeslagen en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.

4.2. Alle benodigde tijdelijke aansluitingen en voorzieningen (elektriciteit, water, riool etc.) inclusief verbruikskosten en precariorechten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen prijsstijgingen en andere kostenverhogende omstandigheden tot aan het moment van oplevering, die niet voorzien zijn in de overeenkomst, worden doorberekend aan Opdrachtgever, voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen niet verzet.

4.4. Indien Willy Naessens en de Opdrachtgever uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Willy Naessens de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij de Opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door Willy Naessens geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van Willy Naessens is in alle gevallen bindend voor de Opdrachtgever.

 

5.   Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Willy Naessens tijdig, en zodanig dat Willy Naessens haar werkzaamheden op veilige en meest efficiënte wijze kan uitvoeren, kan beschikken over:

5.1.1.     de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, financieringen en overige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Willy Naessens;

5.1.2.     het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

5.1.3.     voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen, welke in de directe nabijheid en bereik- en berijdbaar dient te zijn voor materieel van Willy Naessens;

5.1.4.     aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;

5.1.5.     een schriftelijke opgave door of namens de Opdrachtgever van de aanwezigheid en ligging van zowel publieke als private kabels en leidingen en/of andere ondergrondse obstakels;

5.1.6.     andere gegevens, materialen, constructies en voorzieningen, waarvan Willy Naessens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.2. Het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig door Opdrachtgever verkrijgen van en/of ter beschikking stellen aan Willy Naessens van de sub 5.1.1 tot en met 5.1.6 bedoelde zaken en gegevens komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.3. Indien en zolang de sub 5.1.1 tot en met 5.1.6 bedoelde zaken en gegevens niet aan Willy Naessens ter beschikking zijn gesteld, is Willy Naessens bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten.

5.4. Indien het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig door Opdrachtgever verkrijgen van en/of ter beschikking stellen aan Willy Naessens van de sub 5.1.1 tot en met 5.1.6 bedoelde zaken en gegevens een ontstane situatie doet ontstaan die spoedeisend handelen vergt, is Willy Naessens bevoegd om voor rekening en risico van de Opdrachtgever de geëigende spoedmaatregelen te treffen.

5.5. De meerkosten die Willy Naessens als gevolg van de toestand van de zaken, de inhoud van de gegevens en/of van de niet, niet juiste, niet volledige of niet tijdige terbeschikkingstelling daarvan ondervindt, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Voor de als gevolg van de niet, niet juiste, niet volledige en/of niet tijdige terbeschikkingstelling van de zaken en/of gegevens ontstane schade is Willy Naessens niet aansprakelijk.

 

5.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om het werk vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen, waaronder begrepen zelf of derden werkzaamheden aan het werk uit te (laten) voeren. Gehele of gedeeltelijke ingebruikname geldt als aanvaarding van het werk en wordt gekwalificeerd als oplevering.

5.7. De Opdrachtgever staat er jegens Willy Naessens voor in dat, voor zover van toepassing, door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de overeenkomst met Willy Naessens behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst door Willy Naessens daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt. Voor Willy Naessens ontstane stagnatie- en/of andere kosten veroorzaakt vanwege door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.8. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk van Willy Naessens als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5.9. Indien Willy Naessens gedurende de uitvoering van de overeenkomst hulpmaterialen of andere zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van Willy Naessens en is het, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor de Opdrachtgever niet toegestaan deze hulpmaterialen of andere zaken aan derden ter beschikking te stellen of aan te wenden ten behoeve van derden. Gebruik van deze hulpmaterialen of andere zaken door of namens de Opdrachtgever en/ of derden geschiedt voor risico van de Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Willy Naessens voor alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtgever is gehouden deze de ter beschikking gestelde materialen of andere zaken op eerste verzoek aan Willy Naessens te retourneren.

5.10.  Indien de Opdrachtgever, als de prijsvormingsmethode “regie” is overeengekomen, tegen de inhoud van een door Willy Naessens bij de Opdrachtgever ingediend weekrapport ter zake van bestede uren en verwerkt materiaal bezwaar heeft, stelt de Opdrachtgever Willy Naessens daarvan onder opgave van redenen uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk op de hoogte.

5.11.  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van alle vereiste vergunningen en overige publiekrechtelijke toestemmingen in verband met de uiteindelijke bestemming van het werk. In geen geval draagt Willy Naessens hiervoor enige verantwoordelijkheid. Willy Naessens wordt niet geacht kennis te hebben van de uiteindelijke bestemming van het werk. Indien de uiteindelijke bestemming specifieke eisen stelt aan het werk ten aanzien van fabricage, klimatisering, milieunormen e.d., dan dient de Opdrachtgever Willy Naessens hiervan vóór het uitbrengen door Willy Naessens van de offerte schriftelijk expliciet op de hoogte te stellen. Latere mededeling hiervan aan Willy Naessens kan leiden tot aanpassingen in prijzen, planning en overige contractvoorwaarden en ontslaat Willy Naessens van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ter zake.

 

6.   Meer en minderwerk

6.1. Verrekening van meer en minder werk vindt tenminste plaats in geval van:

6.1.1.         wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;

6.1.2.         afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

6.1.3.         afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

6.1.4.         door Willy Naessens te maken extra kosten voor te treffen voorzieningen indien de Opdrachtgever de werkzaamheden schorst of Willy Naessens de werkzaamheden opschort;

6.1.5.         verrekening van meer- en minderwerk is overeengekomen of indien meer- en minder werk uit de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden blijkt.

6.2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Willy Naessens en van de Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.

6.3. Stelposten zijn in de overeenkomst vermelde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:

6.3.1.         hetzij het aanschaffen van bouwstoffen;

6.3.2.         hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

6.3.3.         hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

6.4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Willy Naessens berekende prijzen respectievelijk de door Willy Naessens gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

6.5. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze verwerkingskosten niet afzonderlijk verrekend. De verwerkingskosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost voor de aanschafkosten van die bouwstoffen, indien deze verwerkingskosten door de invulling die aan de stelpost aanschafkosten bouwstoffen wordt gegeven, hoger zijn dan de verwerkingskosten waarmee Willy Naessens redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

 

6.6. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

6.7. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

6.8. Willy Naessens kan ten titel van voorschot 25% van het meerwerk bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Willy Naessens factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Willy Naessens worden verrekend bij de eindafrekening.

6.9. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Willy Naessens recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

6.10.  Uitvoering van en wijzigingen in meerwerk hebben te allen tijde invloed op en leiden tot aanpassingen in de contractueel overeengekomen planning en geven Willy Naessens recht op bouwtijdverlenging.

6.11.  Wijzigingen in materialen en/of hoeveelheden in door of vanwege de Opdrachtgever aangewezen materialen, leveranciers, onderaannemers e.d. komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever en zijn verrekenbaar.

 

7.   Facturering en betaling, eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle in facturen vermelde bedragen zijn in Euro exclusief btw, verpakkingskosten, transportkosten, transportverzekeringen en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders in de facturen is vermeld. Tenzij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Willy Naessens over een factuur is gereclameerd, geldt deze als aanvaard.

7.2. Willy Naessens is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.

7.3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Willy Naessens telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever. De door de Opdrachtgever aan Willy Naessens verschuldigde BTW wordt afzonderlijk vermeld.

7.4. Betaling van een ingediende factuur dient zonder korting of verrekening plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, op voorwaarde dat Willy Naessens deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. Willy Naessens is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

7.5. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient Willy Naessens de eindafrekening in.

7.6. Betaling van het aan Willy Naessens verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14dagen na de dag waarop Willy Naessens de eindafrekening heeft ingediend.

7.7. In geval van niet, niet tijdige of niet volledige betaling van een factuur is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan Willy Naessens toekomende rechten, zoals opschortings- en retentierechten. Alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.

7.8. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

7.9. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling is de Opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, vanaf de vervaldag van de facturen vervolgens vanaf de eerste dag van iedere daaropvolgende maand. Daarnaast is de Opdrachtgever alsdan alle in redelijkheid door Willy Naessens gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het Besluit Vergoeding van Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.10.  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst opeisbaar zijn voor vorderingen van Willy Naessens waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.11.  Willy Naessens is te allen tijde gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst van de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van Opdrachtgeversverplichtingen onder de Overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten. Indien de Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Willy Naessens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade van Willy Naessens.

7.12.  Willy Naessens is steeds gerechtigd om - al dan niet opeisbare - vorderingen van een of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen te verrekenen met vorderingen die de Opdrachtgever heeft op Willy Naessens uit hoofde van de overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Willy Naessens te zijn verleend.

7.13.  Alle door Willy Naessens in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Willy Naessens totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van Willy Naessens heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Willy Naessens tegen de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van Willy Naessens.

7.14.  De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Willy Naessens te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.

7.15.  Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van Willy Naessens, heeft Willy Naessens het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtgever aan Willy Naessens op haar eerste verzoek onmiddellijk toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan de Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat Willy Naessens haar eigendom(men) kan terugnemen.

 

8.   Uitvoeringsduur, bouwtijdverlenging

8.1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

8.2. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Willy Naessens komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

8.3. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd (‘bouwtijdverlenging’), indien door overmacht, weerverlet, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Willy Naessens kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

8.4. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is Willy Naessens niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van de verlate oplevering en is geen boete of vertragingsschade verschuldigd.

8.5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Willy Naessens voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

 

9.   Oplevering en onderhoudstermijn

9.1. De opneming van het door Willy Naessens voltooide werk geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 kalenderdagen nadat Willy Naessens heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor opneming en mits de nog openstaande facturen door de Opdrachtgever uiterlijk vóór de opnamedatum integraal zijn voldaan. De met de Opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstip voor de opname worden schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Willy Naessens.

9.2. Ter gelegenheid van de opneming wordt door Willy Naessens een door beide partijen te ondertekenen proces verbaal van oplevering opgemaakt, waarin de eventueel door de Opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden worden vastgelegd en waarin vermeld wordt of het werk al dan niet is goedgekeurd; in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Het proces verbaal wordt ondertekend door Willy Naessens en de Opdrachtgever. Een kopie van het ondertekende proces verbaal wordt aan de Opdrachtgever verstrekt.

9.3. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt het moment waarop het proces verbaal van oplevering is opgemaakt en ondertekend als moment van oplevering aangemerkt.

9.4. Wordt nadat Willy Naessens heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor opneming, het werk door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever niet binnen 15 kalenderdagen opgenomen, dan wordt het werk op de 15e kalenderdag na de verzending van de mededeling door Willy Naessens dat het werk voor opneming gereed is, geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd en opgeleverd.

9.5. Gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van het werk door de Opdrachtnemer of het uitvoeren van werkzaamheden aan het werk door derden vóór oplevering is niet toegestaan. Indien de Opdrachtgever het werk feitelijk geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt of werkzaamheden door derden laat uitvoeren, geldt het werk of het desbetreffende gedeelte als goedgekeurd en opgeleverd en is de Opdrachtgever het bedrag van de eindafrekening, direct opeisbaar, verschuldigd.

9.6. Onthouding van goedkeuring van oplevering door de Opdrachtgever dient gemotiveerd per aangetekende brief plaats te vinden. Indien Willy Naessens vaststelt dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Willy Naessens na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

9.7. Vanaf het moment van oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

9.8. Op het moment van de oplevering, gaat een onderhoudstermijn van 3 maanden in. Gebreken die tijdens de onderhoudstermijn blijken, zullen door Willy Naessens zo spoedig mogelijk worden hersteld, behoudens gebreken waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is.

9.9. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

10.  In gebreke blijven Opdrachtgever

10.1.  Indien:

10.1.1.      de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in enige uit de overeenkomst met Willy Naessens voortvloeiende verplichting en deze niet herstelt binnen 14 dagen na door Willy Naessens ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld of indien Willy Naessens goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

10.1.2.      de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;

10.1.3.      de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of de  Opdrachtgever overgaat tot liquidatie;

10.1.4.      op het vermogen van de Opdrachtgever of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;

10.1.5.      de zeggenschap van de Opdrachtgever bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst

10.1.6.      de Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;

10.1.7.      de Opdrachtgever feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;

10.1.8.      de Opdrachtgever als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van Willy Naessens niet kan nakomen en die overmachtssituatie ten minste 20 kalenderdagen aanhoudt;

is Willy Naessens, onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige haar toekomende rechten, gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en zich op retentierecht te beroepen, dan wel de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zonder jegens de Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het in de vorige lid bepaalde laat het recht van Willy Naessens op vergoeding van schade, kosten en rente onverlet.

10.2.  De werking van artikel 6:271 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.  Schorsing door de Opdrachtgever

11.1.  De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Na afloop van de schorsing door de Opdrachtgever geschiedt het opnieuw opstarten van de werkzaamheden altijd in overleg met en uitsluitend voor zover mogelijk binnen de algemene planning van Willy Naessens.

11.2.  Voorzieningen die Willy Naessens ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Willy Naessens ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door de Opdrachtgever aan Willy Naessens vergoed. De opstartkosten en prijsstijgingen door het tijdsverloop sedert de schorsing worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

11.3.  Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Willy Naessens.

11.4.  Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Willy Naessens vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Willy Naessens betaalde bouwstoffen.

11.5.  Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Willy Naessens bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door Willy Naessens ter voorbereiding en -gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, vergoeding van de door Willy Naessens ter voorbereiding en -gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, de kosten verbonden aan de annulering van de door Willy Naessens in verband met de overeenkomst jegens derden aangegane verplichtingen alsmede tot vergoeding van de gederfde 10% winst- en risico-opslag over de contractsom.

 

12.  Overmacht

12.1.  Indien Willy Naessens niet kan presteren ten gevolge van overmacht heeft zij het recht óf ontbinding van de Overeenkomst in te roepen zonder dat zij ten opzichte van Opdrachtgever schadeplichtig is, óf naar haar keuze de Overeenkomst nakomen onder andere voorwaarden, waaronder begrepen het verlengen van de bouwtijd, in welk geval Opdrachtgever vijf (5) werkdagen de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke Overeenkomst te ontbinden zonder dat Willy Naessens schadeplichtig wordt.

12.2.  Onder overmacht voor Willy Naessens wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: een algemeen gebrek aan of schaarste van materiaal of andere voor de levering en/of voor de uitvoering van werkzaamheden en/of te verrichten diensten benodigde zaken of diensten, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Willy Naessens als van diens toeleveranciers en onderaannemers, bedrijfsstoring, weerverlet, algemene vervoersbelemmeringen, (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door opdrachtgevers van Willy Naessens, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), personeelsgebrek, oorlog(sgevaar), terroristische dreiging, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen en storingen in levering van water of energie.

12.3.  Willy Naessens is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds door Willy Naessens is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

12.4.  Willy Naessens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Willy Naessens de prestatie al had moeten leveren.

 

13.  Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

13.1.  De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

13.2.  Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Willy Naessens redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Willy Naessens recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

13.3.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat financieringen en /of vergunningen en/of andere publieke of private toestemmingen niet of niet tijdig verkregen worden, het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

13.4.  De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

13.5.  Indien bouwstoffen, hulpmiddelen of hulppersonen, zoals onder meer  leveranciers en /of onderaannemers, die door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, dan wel niet beschikbaar zijn of niet beschikbaar tegen de door of namens de Opdrachtgever opgegeven prijzen en condities, komen de gevolgen hiervan voor de kosten en  de planning voor rekening van de Opdrachtgever en zijn de hieruit voortvloeiende meer- of bijkomende kosten verrekenbaar.

13.6.  Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Willy Naessens kan te allen tijde gemotiveerd de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of aangewezen bouwstoffen, hulpmiddelen en hulppersonen weigeren om redenen, ter beoordeling van Willy Naessens, zoals onder meer veiligheid, technische ongeschiktheid, (vrees voor) financiële of fiscale gegoedheid of (vrees voor) handelen in strijd met de toepasselijke arbeidsrechtelijke, fiscale of Arbo-voorschriften.

13.7.  De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Willy Naessens lijdt als gevolg van door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

13.8.  De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

13.9.  Schade ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze uitvoeren door Opdrachtgever van enige op de Opdrachtgever rustende onderhoudsverplichting met betrekking tot het gebouw en de bestanddelen daarvan, zoals, maar niet beperkt tot, de onderhoudsvoorschriften voor de dakbedekking en het voegwerk, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever en is uitgesloten van iedere aansprakelijkheid van Willy Naessens in geval van eventuele ontstane gebreken en schade.

 

14.  Aansprakelijkheid van Willy Naessens

14.1.  Vanaf de oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever en is Willy Naessens niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

14.2.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vervallen na oplevering garantieverplichtingen en iedere vorm van aansprakelijkheid, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Willy Naessens, haar leverancier(s), haar onderaannemer(s) of haar medewerkers een verborgen gebrek bevat en door Opdrachtgever van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijke mededeling is gedaan met omschrijving van het beweerde gebrek. Een gebrek als hiervoor bedoeld, is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als hiervoor beschreven, door Opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

14.3.  In dat geval zal Willy Naessens – indien Partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen – het betreffende gebrek herstellen tijdens de onderhoudstermijn van 3 maanden. Iedere aansprakelijkheid ter zake van verborgen gebreken vervalt na verloop van 5 jaar na afloop van de onderhoudstermijn.

14.4.  In geval van tekortkomingen in het ontwerp is Willy Naessens hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend. De aansprakelijkheid van Willy Naessens op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Willy Naessens beperkt tot 10% van de aannemingssom.

14.5.  Willy Naessens is uitsluitend aansprakelijk voor door haar veroorzaakte of aan haar toerekenbare schade aan het werk voordat het werk is opgeleverd, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Willy Naessens in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

14.6.  Willy Naessens is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de staat van bestaande constructies en/of installaties en leidingen, waarmee Willy Naessens niet bekend is.

14.7.  In geval van een renovatie van een gebouw dienen tijdig alle tekeningen, berekeningen en overige relevante informatie omtrent de bewapening, de dikte van de wanden, het geheel van de constructie en de wijze van uitvoering en de stabiliteit van de ondergrond aan Willy Naessens ter beschikking gesteld te worden. Het niet, niet tijdig of niet juist ter beschikking stellen van deze informatie ontslaat Willy Naessens van iedere aansprakelijkheid van welke aard ook.

14.8.  Gezien de omvang van de materialen en de aard van de montage, moeten kraan en vrachtwagens op het bouwterrein kunnen komen. Ingeval ondanks zorgvuldig transport en werkwijze schade berokkend wordt aan zaken van de Opdrachtgever of derden, is Willy Naessens voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

14.9.  Willy Naessens is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor vorstschade.

14.10.  Willy Naessens is niet aansprakelijk voor schade indien geprefabriceerde elementen of andere bestanddelen van het werk niet beantwoorden aan de uiteindelijke bestemming.

14.11.  Kleurverschillen in de betonoppervlaktes zijn onvermijdelijk ten gevolge van kleurverschillen van cement en agglomeraten, vochtigheidsgraad en verwerkingstemperatuur. Vervorming van betonelementen ten gevolge van verschillen in elasticiteitsmodulus in eenzelfde element en van betonlagen van de sandwichpanelen, hun specifieke gebruikstoestand et cetera zijn onvermijdelijk. Wind- kruip- en vervormingsscheurtjes zijn mogelijk en dienen beoordeeld te worden volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen.

14.12.  Willy Naessens is niet aansprakelijk voor condensvorming, die eventueel zou optreden aan dagwanden, koepels, ramen, deuren et cetera.

14.13.  De aansprakelijkheid voor de geleverde en gebruikte zaken afkomstig van derden is beperkt tot de door de desbetreffende fabrikant eventueel verstrekte fabrieksgarantie. Dit kan maximaal 2 jaar zijn voor wat betreft alle motorgestuurde of mechanische onderdelen.

 

14.14.  De garantieperiode voor transportdeuren, opengaande delen van lichtstraten, rookluiken en dergelijke begint te lopen vanaf de plaatsing van de elementen en niet vanaf het moment van oplevering van het werk.

14.15.  Iedere aansprakelijkheid en eventueel verstrekte garantie vervalt indien werkzaamheden aan het werk of bestanddelen daarvan zijn uitgevoerd door derden.

14.16.  De Opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 14.1 tot en met 14.5 verplicht Willy Naessens binnen uiterlijk 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk mededeling daarvan te doen en Willy Naessens in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn voor haar rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor Willy Naessens aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen beroep meer op het gebrek kan doen.

14.17.  Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor Willy Naessens aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel, mag Willy Naessens in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

14.18.  De aansprakelijkheid van Willy Naessens uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door Willy Naessens afgesloten verzekeringspolis(sen) tot uitkering komen.

14.19.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van Willy Naessens, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is beperkt tot de waarde van de prestatie (exclusief btw) in de nakoming waarvan Willy Naessens tekort is geschoten met een maximum van € 100.000,-- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en een gecumuleerd maximum van € 200.000,-- per kalenderjaar en voorts met dien verstande dat Willy Naessens niet aansprakelijk is voor indirecte schade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.

14.20.  De aansprakelijkheid van Willy Naessens voor hulppersonen is uitgesloten. De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de overeenkomst gelden bij wijze van derdenbeding mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Willy Naessens zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

14.21.  Iedere andere vordering ten opzichte van Willy Naessens dan inzake verborgen gebreken op basis van een met Willy Naessens gesloten overeenkomst vervalt na verloop van 1 jaar na het eindigen van de onderhoudstermijn.

14.22.  Alle verweermiddelen die Willy Naessens aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar medewerkers en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ten opzichte van Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar medewerkers en voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

14.23.  Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Willy Naessens kunnen worden tegengeworpen, kunnen in dezelfde mate ook door Willy Naessens aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

14.24.  Opdrachtgever vrijwaart Willy Naessens, tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Willy Naessens geleverde prestaties onder de overeenkomst, tenzij en tot zover Willy Naessens, indien deze schade door Opdrachtgever zou zijn geleden, op grond van deze Algemene Voorwaarden daarvoor aansprakelijk zou zijn geweest. Op deze vrijwaring kan tevens een beroep worden gedaan door Willy Naessens’ personeel en door Willy Naessens in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden.

14.25.  De uit dit artikel voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Willy Naessens of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

15.  CAR – verzekering

15.1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Willy Naessens medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risk (CAR)verzekering, waarvan de voorwaarden voor Willy Naessens op diens verzoek bij de Opdrachtgever ter inzage liggen.

 

16.  Overdracht- en verpandingsverbod

16.1.  Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Willy Naessens is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen uit overeenkomsten met Willy Naessens over te dragen of te bezwaren. Overdracht of bezwaring in strijd hiermee heeft geen goederenrechtelijke werking. Na overdracht of bezwaring blijft de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 

17.  Intellectuele eigendomsrechten

17.1.  Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan Willy Naessens ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend Willy Naessens daartoe bevoegd.

17.2.  De Opdrachtgever vrijwaart Willy Naessens tegen inbreuk, door hetzij Opdrachtgever zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door Willy Naessens geleverde zaken, diensten respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan Willy Naessens of aan derden, tenzij Willy Naessens aan de Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming verleende.

 

18.  Toepasselijk recht en geschillen

18.1.  Op alle overeenkomst tussen Willy Naessens en de Opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verbintenissen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (CISG/Weens Koopverdrag).

18.2.  Alle geschillen welke naar aanleiding van met Willy Naessens gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslist bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, overeenkomstig het Arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt, met dien verstande dat Willy Naessens desgewenst een geschil kan  voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.